Menu

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka złożonych w deklaracji członkowskiej jest Wielkopolski Klub Sportowy z siedzibą w Poznaniu (60-658) przy ul. Turkusow 5, NIP: 7811836138.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze szkoleniem sportowym i udziałem w zawodach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b i na podstawi. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
3. Odbiorcą danych osobowych będą trenerzy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz Związki Sportowe i Miasto Poznań.
4. Ponieważ podane dane osobowe są niezbędne do realizacji szkolenia prowadzonego przez WKS Poznań, podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym (w zakresie w jakim powstają obowiązki publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie
danych), jak i umownym. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania uczestnictwa dziecka w WKS Poznań oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

7. Wiem, że mój udział dziecka w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem jego wizerunku i tym samym upoważniam WKS Poznań do rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych, w związku z realizacją celów statutowych WKS Poznań i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim.
8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy/ jest konieczne w związku z przepisami szczególnymi ustawy (przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator może zrezygnować z zawarcia umowy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.