Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zobowiązani jesteśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Wielkopolski Klub Sportowy z siedzibą w Poznaniu.

1) Administratorem Państwa danych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr pesel, adres zamieszkania, adresu email, numeru telefonu  jest Wielkopolski Klub Sportowy (Administrator).

2)  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych można kierować na adres krakowiak98@interia.pl

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

Druk do do podpisu i złożenia w Klubie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym archiwizacja, dochodzenie roszczeń).

4) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także podmiotom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobą trzecim, innym podmiotom bez Państwa zgody.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktujecie się Państwo z Administratorem w związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu.

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie.

8) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie przez Państwa danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne.